AS-1747 (Nylon)
Market

Technical Textiles

Type

AntiStat

Charge

Anionic

AS-788 (Nylon)
Market

Technical Textiles

Type

AntiStat

Charge

Anionic